Tân niên, tân phúc, tân phú quý

Đánh giá

𝑇𝑎̂𝑛 𝑛𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑢́𝑐, 𝑡𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑢́ 𝑞𝑢𝑦́
𝑇𝑎̂́𝑛 𝑡𝑎̀𝑖, 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑙𝑜̣̂𝑐, 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛
𝐶𝑎̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 – 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑦́
𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝, 𝑙𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 – 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ.
Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023!
——————–

Ban thấy bài viết này thế nào?

Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****

Đánh giá